1

بی هایو طوسی روشن

2

بی هایو طوسی تیره

3

بی هایو طوسی دکور

 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ طوسی
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 9 برگ
متراژ هر کارتن 1.62 متر مربع
وزن هر کارتن 25 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 72 کارتن
متراژ پالت 116.64 متر مربع
وزن پالت 1800 کیلوگرم
 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ طوسی
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 9 برگ
متراژ هر کارتن 1.62 متر مربع
وزن هر کارتن 25 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 72 کارتن
متراژ پالت 116.64 متر مربع
وزن پالت 1800 کیلوگرم
 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ طوسی
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن 9 برگ
متراژ هر کارتن 1.62 متر مربع
وزن هر کارتن 25 کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت 72 کارتن
متراژ پالت 116.64 متر مربع
وزن پالت 1800 کیلوگرم