1

وینتو کرم روشن

2

وینتو کرم دکور

3

وینتو کرم تیره

 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ کرم
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن  برگ
متراژ هر کارتن  متر مربع
وزن هر کارتن کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت  کارتن
متراژ پالت  متر مربع
وزن پالت  کیلوگرم
 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ کرم
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن  برگ
متراژ هر کارتن متر مربع
وزن هر کارتن کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت کارتن
متراژ پالت  متر مربع
وزن پالت  کیلوگرم
 ویژگی ها
سایز 30×60
رنگ کرم
نوع براق
 مشخصات کارتن
تعداد در کارتن برگ
متراژ هر کارتن  متر مربع
وزن هر کارتن کیلوگرم
 مشخصات پالت
کارتن در پالت  کارتن
متراژ پالت متر مربع
وزن پالت  کیلوگرم